20201102173732

ដំណោះស្រាយ

Bollards កើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ឧបករណ៍បំបែកសំបកកង់អគ្គិសនី

ធារាសាស្ត្រអាចដកដែកបានកើនឡើង កន្លែងចតរថយន្ត

របាំង​ផ្លូវ​ស្ទះ​ចរាចរណ៍


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២