20201102173732

ដំណោះស្រាយ

Flap Barrier Gate ប្ដូរតាមបំណង

Flap Barrier Gate ប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងបន្ទះរបាំង

Flap Barrier Gate ប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងស្លាបទ្វេ

ទ្វាររនាំង Flap ប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងលឺផ្លឹបឭស្បែកទន់ក្រហម

ច្រកទ្វារល្បឿនលឿនដែលប្ដូរតាមបំណង ច្រកទ្វារ Flap Barrier រួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍សម្គាល់មុខ

ច្រកទ្វាររនាំងរនាំងដែលអាចដកចេញបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយច្រកទ្វារថ្មើរជើងស្តង់ដារ

ច្រកទ្វាររនាំង Flap ដែលអាចដកចេញបានជាមួយនឹងលឺផ្លឹបឭស្បែកទន់ក្រហម


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២