20201102173732

ដំណោះស្រាយ

ច្រកទ្វារល្បឿនឆើតឆាយតាមបំណង

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទ្វារដែកសុវត្ថិភាព

ការចូលប្រើសហគមន៍ ច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិច ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទ្វារយោល។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឆ្លាតវៃ ទ្វារមេអាលុយមីញ៉ូម


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២