20201102173732

ដំណោះស្រាយ

Turnstile កម្ពស់ពេញប្ដូរតាមបំណង

Turnstile កម្ពស់ពេញប្ដូរតាមបំណងចម្រុះពណ៌ជាមួយនឹងថ្នាំកូតម្សៅ

រនាំងផ្លុំកម្ពស់ពេញតាមបំណង

turnstile កម្ពស់ពេញសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើង និងកង់


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២