20201102173732

ដំណោះស្រាយ

Tripod Turnstile ប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់រមណីយដ្ឋានជិះស្គី

Tripod Turnstile ប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់រមណីយដ្ឋានជិះស្គី

Tripod Turnstile ប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងបន្ទះមូលដ្ឋាន

Tripod Turnstile ប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងបន្ទះមូលដ្ឋាន

Tripod Turnstile ជាប់បានយូរ ជាមួយនឹងបន្ទះបាត និងចានចំហៀង

ជើង​កាមេរ៉ា​មិន​ជ្រាប​ទឹក មាន​បន្ទះ​បាត និង​ចាន​ចំហៀង


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២