20201102173732

ដំណោះស្រាយ

ច្រកទ្វាររារាំងមុខងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្រព័ន្ធរារាំងច្រកទ្វារចំណតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខ ច្រកទ្វាររនាំងចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃ ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនទាំងអស់ក្នុងតែមួយ


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២