20201102173732

ដំណោះស្រាយ

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងឡានក្រុង Flap Swing Barrier Gate

ច្រកទ្វាររនាំង Flap ល្បឿនលឿនជាមួយការសម្គាល់មុខ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីរ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរ

ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Swing Turnstile


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២